Emerytura wojskowa – ile wynosi? 

Emerytura wojskowa – ile wynosi? 

21 stycznia, 2022 0 przez Redakcja

Emerytura wojskowa jest wyjątkowym rodzajem zasiłku emerytalnego. Jest ona przyznawana osobom pełniącym służbę w wojsku. Wysokość świadczenia zależna jest o długości i rodzaju służby. Poniższy artykuł wyjaśni, w jaki sposób obliczana i przyznawana jest emerytura żołnierza w Polsce.

Emerytura wojskowa, czyli świadczenie dla grupy uprzywilejowanej

Żołnierze to grupa, która otrzymuje emerytury na innych warunkach niż minimalna wypłata podstawowa. W tym scenariuszu emeryturę wojskową określa staż służby i rodzaj służby mundurowej. W wojsku minimalną emeryturę oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia żołnierza przez następne dziesięć lat.

Emeryturę wojskową wyróżnia fakt, że można z niej skorzystać po 15 latach służby. Dotyczy to jednak tylko żołnierzy, którzy rozpoczęli służbę w wojsku przed dniem 31 grudnia 2012 roku. Jeśli zostaną powołani po tym czasie, będą podlegać nowym zasadom. Nowe ustalenia pozwalają żołnierzowi przejść na emeryturę, jeżeli przepracował on co najmniej 25 lat i osiągnął wiek 55 lat.

Istnieje jednak kilka wyjątków od tych zasad. Perspektywa przejścia na emeryturę wojskową już po 15 latach służby możliwa jest jeśli:

 1. W dniu 1 stycznia 2013 r. żołnierz pełnił służbę kandydacką, a zaraz po odbyciu służby kandydackiej został skierowany do zawodowej służby wojskowej.
 1. Żołnierz został powołany do zawodowej służby wojskowej po 31 grudnia 2012 r., ale wcześniej służył jako policjant, w Urzędzie Bezpieczeństwa Państwa, ABW, Agencji Wywiadu lub innych agencjach.

emerytura wojskowa

Przepisy dotyczące emerytury wojskowej na starych zasadach

Zgodnie z tzw. starymi standardami, żołnierzowi przysługuje emerytura pod warunkiem, że w dniu zwolnienia może wylegitymować się jako przepracowany w wojsku 15 lat. Termin ten może również obejmować urlop dzienny, jeśli był mniejszy niż trzy lata. Jeżeli żołnierzowi nie przysługuje emerytura wojskowa, może on ubiegać się o emeryturę regularną.

W przypadku emerytury wojskowej ważne jest, aby zrozumieć, czym według prawa jest żołnierz zawodowy. Jest to żołnierz kontraktowy lub pełniący służbę w wojsku na stałe. Regularna służba wojskowa wykonywana jest bezterminowo, natomiast kontraktowa służba wojskowa podejmowana jest przez okres wskazany w umowie. W przypadku służby stałej żołnierz uzyskuje połączenie służbowe dobrowolnie po zgłoszeniu się do wojska na podstawie umówionego spotkania. W przypadku żołnierza kontraktowego wynika to z umowy między jednostką a odpowiednim rządem.

Należy zauważyć, że podstawowy dyżur wojskowy został wstrzymany 1 stycznia 2010 r. Dotyczy to również tzw. dyżuru w godzinach nadliczbowych, który został wycofany. Jeśli żołnierz zdecydował się przyjąć taki obowiązek, zawierał z wojskiem kontrakt, który zobowiązywał go do służby przez określony czas. W rezultacie wszyscy żołnierze, którzy pełnili służbę zawodową lub pełnili służbę kandydacką przed 31 grudnia 2012 r., są uprawnieni do przejścia na emeryturę wojskową na tzw. starych przepisach.

Wyliczenie należności emerytalnej na starych zasadach

Po minimum 15 latach służby żołnierz zawodowy może przejść na emeryturę. Zarabia wtedy 40% podstawy, czyli płacy zasadniczej na poprzednim stanowisku służbowym, a także stałe premie i miesięczny ekwiwalent dodatkowego rocznego wynagrodzenia. Emerytura żołnierza wzrasta o 2,6 procent za każdy rok służby powyżej 15 lat. Liczą się lata (2,6 %) i pełne miesiące (0,2166(6) %).

Maksymalna wartość emerytury to 75 %. Jest to tzw. pełna emerytura i żołnierz najpóźniej osiąga ją po 28 latach i 6 miesiącach służby.

Za każdy rok pracy do obliczenia emerytury doliczane jest 2,6 procent. Jest też szansa na podwyższenie emerytury o dodatkowe 2% za każdy rok służby żołnierza:

 • jako pilot samolotu naddźwiękowego;
 • na pokładzie okrętów podwodnych;
 • jako nurek;
 • jako osoba odpowiedzialna za zwalczanie terroryzmu;
 • jako saper,
 • jako żołnierz służb specjalnych walczący na froncie na wojnie lub w strefie działań wojennych.

Zmniejszenie należnej emerytury

W przypadku wznowienia pracy, były żołnierz, który nie otrzymał pełnej emerytury musi uwzględnić możliwość obniżenia jego emerytury. Nie dotyczy to dodatku z tytułu inwalidztwa związanego ze służbą wojskową (+ 15%).
Pomniejszenie należności następuje:

– Jeżeli zarobki przekraczają 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał (ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego), emeryturę obniża się o 25% jej wysokości;

– Jeżeli zarobki wynoszą od 70 do 130 procent średniego wynagrodzenia, kwota obniżenia wynosi od 0 do 25 procent emerytury;

– Jeżeli zarobki są niższe niż 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, emerytura nie jest obniżana.

Ile wynosi nowa emerytura wojskowa?

Minimalne świadczenie żołnierza wynosi 60% podstawy wymiaru. Dotyczy to zakończenia służby po 25 latach. Wysokość świadczenia wzrasta o 3 proc. za każdy kolejny rok od dnia zdobycia minimalnego doświadczenia zawodowego (w przypadku kontynuacji służby) oraz o 0,5 proc. za każdy rozpoczęty miesiąc udziału w działaniach bojowych (w przypadku wojny lub czasu trwania zbrojeń i operacji wojskowych).

Maksymalna wysokość emerytury wojskowej wynosi 75% podstawy. Kwota bazowa zasiłku to średni dochód żołnierza przez kolejne dziesięć lat kalendarzowych, przy założeniu, że żołnierz wybiera lata samodzielnie.

Wysokość emerytury wojskowej zależy od stażu pracy i warunków, w jakich została odbyta. W rezultacie, podczas stacjonowania na froncie lub podczas działań wojennych, w długości dyżuru uwzględniane są dodatkowe kryteria służby. Współczynniki przeliczeniowe stosowane do obliczania emerytury żołnierza są określane na podstawie kryteriów, takich jak czas spędzony w szeregach armii.

Komu rzeczywiście przysługuje emerytura wojskowa?

Zwolnionym żołnierzom przysługuje emerytura wojskowa na podstawie art. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin. Jest wynikiem wieloletniej służby lub niezdolności do dalszej służby w przyszłości. Emerytury w wojsku wypłacane są z funduszu powszechnego. Członek wojskowy musi odbyć służbę w wojsku przez co najmniej 25 lat, aby kwalifikować się do wypłaty.

Kto nie będzie uprawniony do emerytury wojskowej?

Należy zauważyć, że żołnierzowi skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu o pozbawienie praw publicznych lub poniżenie za przestępstwo popełnione przed zwolnieniem ze służby nie przysługuje emerytura wojskowa.

Ważne daty dla żołnierza powołanego przed 31 grudnia 2012r.

 • 15 lat służby wojskowej nadaje prawo do 40% emerytury.
 • Wysokość emerytury rośnie prawie dwukrotnie za 20 i 25 lat służby wojskowej.
 • Po 28,5 roku służby wojskowej żołnierz ma prawo do pełnej emerytury w wysokości 75% – niektóre ulgi mogą skrócić ten czas.
 • Po 35 latach służby wojskowej po raz ostatni podniesiona zostaje pensja.

Warunki otrzymania emerytury wojskowej na nowych zasadach przed ukończeniem 55 roku życia.

Żołnierz powołany do zawodowej służby wojskowej po raz pierwszy po 31 grudnia 2012 r. ma prawo do emerytury, jeżeli spełnia oba poniższe warunki:

 1. ukończenie 55 roku życia;
 1. przepracowanie 25 lat pracy.

W przypadku 25 lat służby bez wymaganego wieku 55 lat, żołnierz ma prawo do emerytury z dniem osiągnięcia tego wieku, ale tylko wtedy, gdy zwolnienie ze służby nastąpiło w związku z:

 • orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej o niezdolności do służby,
 • wygaśnięciem okresu wypowiedzenia zawodowej służby wojskowej przez organ wojskowy,
 • nieprzyjęciem do pracy służbowej,
 • pozostaniem w rezerwie kadrowej
 • nie będąc wyznaczonym na stanowisko służbowe na kolejną kadencję,
 • powstaniem potrzeb Sił Zbrojnych – wymagana jest pisemna zgoda żołnierza.

Do wysługi emerytalnej (służby w stanie spoczynku) zalicza się również okresy pozbawienia wolności i odbywania kary pozbawienia wolności oraz karę aresztu wojskowego w razie uniewinnienia żołnierza lub umorzenia postępowania karnego, w tym warunkowo, oraz okresy w której żołnierz nie pełnił służby na skutek kary dyscyplinarnej wydalenia z zawodowej służby wojskowej – jeżeli została później uchylona.

Maksymalna i minimalna wysokość emerytury wojskowej

 1.  Wysokość emerytury bez dodatków i świadczeń pieniężnych, nie może przekroczyć 75% podstawy wymiaru emerytury.
 2.  Wysokość emerytury nie może być niższa od kwoty najniższej emerytury lub renty.
 3.  Jeżeli suma emerytury wojskowej obliczonej na podstawie przepisów oraz emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niższa od kwoty najniższej emerytury, emeryturę wojskową podwyższa się w taki sposób, aby ich suma była wyższa niż najniższa emerytura.